Tmx logo home button

A TMX Automation GmbH általános szerződési feltételei, Gerasdorf

1. Alkalmazási terület
A TMX Automation GmbH (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") vonatkoznak az ajánlatainkra, megrendelés visszaigazolásokra, szállításokra és szolgáltatásokra, amelyeket egy vállalkozó (a továbbiakban: "Vevő") köt az Eladóval. A Vevő módosításai, kiegészítései vagy ezzel ellentétes feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat az Eladó egyedi esetekben kifejezetten írásban megerősíti. Vállalkozó a jelen ÁSZF értelmében olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozás, amely a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2. Ajánlat és szerződéskötés

1. Az eladó által tett ajánlatok 30 napig kötelező érvényűek, kivéve, ha az ajánlat szövegében kifejezetten más kötöttségi idő szerepel. Az ajánlathoz csatolt dokumentumok az ajánlat részét képezik, kivéve, ha kifejezetten és kizárólag tájékoztató jellegűek.

2. Az eladó által tájékoztató céllal kiadott katalógusokban, brosúrákban és egyéb dokumentumokban szereplő valamennyi méret, súly, adat és illusztráció az eladó legjobb tudása szerint készült, de technikai okokból - akár rövid időn belül is - változhat. Ezért a műszaki adatok tekintetében kizárólag a megrendelés visszaigazolásában megadott értékek a mérvadóak.

3. A szerződéses kötelezettségek terjedelme szempontjából az írásbeli megrendelés-visszaigazolásunk a mérvadó. A számlázás megrendelés visszaigazolásnak minősül, ha a számlázást megelőzően nem küldtünk külön megrendelés visszaigazolást az ügyfélnek.

4. Az utólagos kiegészítéseket, módosításokat vagy biztosítéki megállapodásokat írásban kell megtenni.

5. Ha a vevő nem nyújtja az egyidejű teljesítés rá eső részét, az eladó jogosult a szerződés teljesítését mindaddig megtagadni, amíg a vevő az ellenszolgáltatást vagy biztosítékot nem nyújtja. Ha a vevő ésszerű határidőn belül nem adja meg az ellenszolgáltatást vagy a biztosítékot, az eladó jogosult elállni a szerződéstől.

6. A vevő szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek átruházásához az eladó írásbeli hozzájárulása szükséges.

3. Konzultációk/alkalmazási elemzések elvégzése

1. Az eladó árajánlatot készít az elvégzendő tanácsadásra és alkalmazási elemzésekre. Az árajánlatban le kell írni a tanácsadási szolgáltatás tartalmát és terjedelmét, az alkalmazási vizsgálat feladatát és a feldolgozási időszakot. Amennyiben a megrendelés az árajánlattól való eltérést tartalmaz, az csak az eladó kifejezett írásbeli megerősítésével tekinthető elfogadottnak.

2. Minden konzultációt és alkalmazási tesztet az eladó a legnagyobb gondossággal végez. Az előre meghatározott konzultációs vagy vizsgálati cél elérése azonban nem garantálható.

3. Az ügyfél/megrendelő által az eladónak átadott vagy rendelkezésére bocsátott tárgyakban vagy bármilyen tárgyakban bekövetkezett károkért csak akkor vállalunk felelősséget, ha azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozták. A TMX Automation GmbH kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a lehető legnagyobb gondosság mellett sem zárható ki az átadott / rendelkezésre bocsátott tárgyak károsodása, mivel olyan technológiáról van szó, amelynél az alkalmazási eredmények előre nem becsülhetők meg.

4. Árak / fizetési feltételek

1. A szerződéskötés időpontjában érvényes, az eladó megrendelés-visszaigazolása szerinti árak az irányadóak.

2. A megadott árak fix árak és gyártelepi árak. Ezek nettó árak euróban, áfa nélkül, a csomagolás, a szállítás és a biztosítás költségei nélkül. Az áfa külön szerepel, a vonatkozó törvényes áfával együtt, ha van ilyen.

3. Az eladó számlái engedmény nélkül és díjmentesen esedékesek, adott esetben írásban elfogadott fizetési terv szerint, egyébként a számla keltétől számított 14 napon belül.

4. A fizetési határidő túllépése esetén a BGB 284. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A BGB 284. § (3) bekezdése szerinti késedelem bekövetkezése után a BGB 288. §-a szerint késedelmi kamatot kell fizetni.

5. Váltót vagy csekket csak külön megállapodás alapján és csak teljesítés ellenében lehet elfogadni. A beszedés és a diszkontálás költségei a vevőt terhelik.

6. A kifizetések visszatartása csak jogilag elismert esetekben megengedett. A vevő el nem ismert vagy nem jogerősen megállapított ellenköveteléseivel szembeni beszámítás kizárt.

7. Ha a szerződés megkötését követően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek valószínűsíthetően jelentősen csökkentik a vevő hitelképességét, az eladó jogosult a még nem teljesített szolgáltatásokat csak előleg vagy biztosíték nyújtása ellenében teljesíteni, és az erre a célra meghatározott határidő eredménytelen lejárta után elállni a szerződéstől.

8. Több ügyfél egyetemlegesen felelős.

5. Szállítási terjedelem / szállítási határidő

1. A TMX Automation GmbH írásbeli megrendelés-visszaigazolása képezi a szállítás terjedelmének és időpontjának alapját. Amennyiben nem kerül sor az általunk jóváhagyott külön megrendelés visszaigazolásra, a megrendelő által elfogadott ajánlat az alapja a szállítási terjedelem és időpont meghatározásának.

2. A szállítási határidő nem fix dátum, kivéve, ha az eladóval kifejezetten megállapodtak egy fix szállítási időpontban. Ilyen megállapodás hiányában a közölt szállítási határidő a kézhezvétel becsült időpontját jelenti; ettől az időponttól számított 4 hetes szállítási türelmi idővel állapodunk meg. A közölt szállítási határidő betartásának feltétele, hogy a vevő a feldolgozáshoz szükséges összes információt és tervet időben rendelkezésre bocsássa, hogy minden kereskedelmi és műszaki részletet tisztázzon, valamint hogy a megállapodás szerinti fizetési feltételeket - különösen a megállapodás szerinti előlegek rendelkezésre bocsátását - betartsák. Az Eladó által közölt szállítási határidő megfelelően meghosszabbítható, ha a szerződés megkötése után változásokról állapodnak meg, vagy előre nem látható, rajtunk kívül álló akadályok merülnek fel. Sztrájk és munkabeszüntetés miatti késedelem esetén a fentiekben megállapított várakozási idő érvényes. Az írásban közölt szállítási határidő és a várakozási idő túllépése esetén a TMX Automation GmbH szállítási késedelembe esik, amint a megrendelő ésszerű póthatáridőt tűzött ki, és egyúttal kijelentette, hogy a póthatáridő lejárta után el kíván állni a szerződéstől, fel kívánja mondani a szerződést, vagy kártérítést kíván követelni a nem teljesítés miatt.

3. Minden szállítás ex works, eldobható csomagolásban történik, amelyet az eladó önköltségi áron számol fel.

4. Részszállítások megengedettek. A teljesítés azonban csak akkor történik meg, ha a megrendelés minden részét teljes egészében leszállították. Ha a részszállítás a megrendelő kérésére történik, a szállítási költségeket a megrendelő viseli.

5. Ha a vevő az átvétellel késedelembe esik, az eladó jogosult a szerződés tárgyával máshol rendelkezni, vagy az ebből eredő kár megtérítését követelni, beleértve az esetleges többletköltségeket is, amennyiben a vevő az árut írásbeli, jogkövetkezményekkel fenyegető póthatáridő ellenére sem veszi át.

6. Üzembe helyezés/átvétel

1. A szállított termékek ügyfél általi üzembe helyezése előtt figyelmesen el kell olvasni a mellékelt telepítési utasításokat és kezelési utasításokat - különösen a lézersugaras készülékek esetében -, és be kell tartani a használatukra vonatkozó összes biztonsági előírást.

2. Minden alkalommal, amikor egy lézersugaras készüléket első alkalommal szállítanak a vevőnek, az eladó eligazítást ad, beszereli és üzembe helyezi a készüléket, ha azt a vevő rendelte meg.

3. Ha az eladó a vállalat telephelyén kívül tevékenykedik, a vevő felelős a közlekedésbiztonsági kötelezettségek teljesítéséhez szükséges valamennyi intézkedésért, kivéve, ha a vevővel másként állapodtak meg. Az eladó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését mindaddig, amíg a szükséges intézkedések nem történnek meg. Az ebből eredő várakozási idő munkaidőnek minősül, és a megrendelőt terheli.

4. Az olyan kisebb hibák, amelyek nem befolyásolják jelentősen a szolgáltatás szerződés szerinti célra való alkalmasságát, nem jogosítják fel a megrendelőt az átvétel megtagadására, a megrendelő azon jogának sérelme nélkül, hogy követelje e hibák ésszerű időn belüli kijavítását.

5. Ha az ügyfél a szolgáltatást vagy a szolgáltatás egy részét igénybe veszi, az elfogadás a használat megkezdésekor megtörténtnek tekintendő, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.

6. A szellemi szolgáltatásokat elfogadottnak kell tekinteni, ha a megrendelő a kézhezvételtől számított 10 napon belül nem emel kifejezett írásbeli kifogást. Az ügyfél által közölt fenntartás esetén a TMX Automation GmbH ellenőrzi a szolgáltatást. Amennyiben az ügyfél által kifejezett fenntartás indokolatlannak bizonyul, a felmerülő többletköltségek az ügyfelet terhelik.

7. Kockázattranszfer

A TMX Automation GmbH a vevőt terhelő kockázatra és költségre szállítja le a terméket gyárilag. A kockázat akkor száll át a Vevőre, amikor az áru elhagyta az Eladó üzemét a kiszállítás céljából. Ha a szállítás a Vevőnek felróható körülmények miatt késik vagy lehetetlenül el, a veszély a szállítási készenlétről szóló értesítést követő napon száll át a Vevőre.

8. Garancia

1. A TMX Automation GmbH szavatossága a technológia általánosan elismert szabályainak való megfelelésre terjed ki. Kutatási és fejlesztési megbízások esetén az eladó nem vállal garanciát a szerződésben meghatározott célnak a tervezett időn belüli tényleges eléréséért.

2. Ha a minőségi paramétereket/tulajdonságokat az Eladó kifejezetten garantálta, akkor garantáljuk azok betartását az átvétel vagy a kockázatátadás időpontjában, azzal a feltétellel, hogy a Vevő szigorúan betartja az Eladó által adott utasításokat. A minőségi paraméterekre/jellemzőkre vonatkozó garancia nem terjed ki arra, hogy az Eladó teljesítésének eredménye a Vevő által a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Ez különösen vonatkozik az Eladó által szolgáltatott eredmények alapján előállított és kínált termékek piacképességére és használhatóságára.

3. Jótállási igények esetén az ügyfélnek lehetőséget kell adni a hiba ésszerű időn belüli kijavítására. Ha a kijavítás meghiúsul, a megrendelő választása szerint kérheti a díjazás csökkentését (mérséklés) vagy a szerződés felbontását (elállás) és a teljesítés helyett kártérítést a felelősségkorlátozás keretében. Csupán csekély mértékű szerződésszegés, különösen csak csekély mértékű hiba esetén azonban a megrendelő nem jogosult a szerződéstől elállni.

4. Az eladó által leszállított árut azonnal meg kell vizsgálni. Az eladó nem vállal felelősséget azokért a nyilvánvaló hibákért, amelyeket a szállítástól számított 5 napon belül nem jelentenek be írásban az eladónak.

5. A garancia érvényét veszti minden olyan hiba esetén, amelyet a vásárló, képviselője vagy az általa megbízott harmadik személy (pl. fuvarozó) cselekményei okoznak, mivel nem tartották be a telepítési és/vagy üzemeltetési utasításokat, a szállított árut hanyagul vagy szakszerűtlenül kezelték, vagy jogosulatlan javításokat végeztek rajta.

6. A jótállási idő 1 év, amely a vevőnek történő szállítás céljából a fuvarozónak történő átadástól kezdődik. Az elévülési idő nem vonatkozik a 9. pont szerinti kártérítési igényekre. Az optikai alkatrészekre és a kopóalkatrészekre nem vonatkozik jótállási idő.

9. Kártérítési igények

1. A TMX Automation GmbH csak olyan károkért vagy elmaradt haszonért vállal felelősséget, amelyek nem a megrendelés tárgyával kapcsolatosak.

a) szándékos szándékosság esetén

b) a tulajdonosok vagy vezető beosztású alkalmazottak súlyos gondatlansága esetén

c) az élet, a testi épség vagy az egészség vétkes megsértése esetén

d) csalárd módon eltitkolt hibák esetén

e) a szerződés tárgyának hibája esetén, amennyiben a termékfelelősségi jog alapján személyi sérülésért vagy vagyoni kárért felelősség áll fenn

2. Az Eladó nem felel továbbá az Eladó által szállított áruk nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

3. A kártérítési igények fenti bekezdések szerinti korlátozása kiterjed az eladó jogosulatlan cselekményeiből eredő igényekre is, feltéve, hogy a jogosulatlan cselekményt nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követték el. Az Eladó nem felel az alkalmazottai és vállalkozói jogosulatlan cselekményeiért.

10. A tulajdonjog fenntartása

1. A szállított áru a TMX Automation GmbH tulajdonában marad mindaddig, amíg a szállítási szerződésből eredő valamennyi követelés teljes egészében ki nem egyenlítettük. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tulajdonjog a vételár utolsó részletének (vagy a teljes vételárnak az ÁFA-val együtt történő megfizetésével) automatikusan a vevőre száll. A TMX Automation GmbH jogosult az árut visszavenni, ha a vevő szerződésszegést követ el.

2. A vevő köteles az árut gondosan kezelni, amíg a tulajdonjog még nem szállt át rá. Különösen köteles azokat saját költségén megfelelően biztosítani lopás, tűz- és vízkár ellen, csereértékre. A vevő köteles az eladót haladéktalanul írásban értesíteni, ha harmadik személy lefoglalja vagy más módon beavatkozik a szerződés tárgyába. A hozzáférésből vagy a tervezett hozzáférésből eredő költségek és károk a vevőt terhelik.

3. Az eladó árujának továbbértékesítése esetén a TMX Automation GmbH marad a tulajdonos a teljes kifizetésig. A feldolgozás mindig az eladó, mint gyártó részére történik. A vevő jogosult a vétel tárgyát a rendes üzletmenetben feldolgozni és értékesíteni, amíg a vételár megfizetésével nincs késedelemben. A vevő a TMX Automation GmbH-val egyeztetett, a továbbértékesítésből vagy továbbfeldolgozásból eredő követeléseket (beleértve az áfát is) biztosítékként teljes egészében az eladóra engedményezi. Ez az engedményezés attól függetlenül érvényes, hogy a megvásárolt terméket feldolgozás nélkül vagy feldolgozás után továbbértékesítették. Az eladó ezennel visszavonhatóan felhatalmazza a vevőt ezen követelések behajtására. A visszavonás csak akkor gyakorolható, ha a vételárkövetelés biztonsága veszélybe kerül.

4. Abban az esetben, ha áruinkat más tételekkel kombinálják vagy keverik, a BGB 947. §-a korlátozás nélkül alkalmazandó.

5. Folyószámla-foglalási megállapodás: Az áru a TMX Automation GmbH biztosítéki tulajdonában marad mindaddig, amíg az eladónak a vevővel szemben bármely jogi okból most vagy a jövőben keletkező valamennyi követelése - beleértve a folyószámla-hitelből az eladót megillető valamennyi egyenlegkövetelést is - nem teljesül. A TMX Automation GmbH vállalja, hogy az Eladót megillető biztosítékokat a Vevő kérésére felszabadítja, ha a biztosítéki vagyon értéke tartósan 20%-kal meghaladja a követelések összegét.

11. Titoktartás / szerzői jog

1. Hacsak írásban kifejezetten másként nem állapodtak meg, az eladónak átadott vevői információk nem tekinthetők bizalmasnak. A TMX Automation GmbH fenntartja a jogot, hogy az elvégzett vizsgálatok eredményeit ingyenesen közzétegye és más módon felhasználja.

2. Minden írásbeli és szóbeli információ, amelyet az ügyfél a TMX Automation GmbH-n keresztül kap, bizalmasnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen módon jutott hozzá, kivéve, ha a TMX Automation GmbH kifejezetten engedélyezi annak közzétételét. Ez a titoktartási kötelezettség csak az általánosan hozzáférhető információkra vonatkozik.

12. A joghatóság helye és az alkalmazandó jog

1. A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitára a Korneuburgi Kereskedelmi Bíróság illetékes.

2. Minden ügyletre a német jog alkalmazandó, még akkor is, ha a szerződés nem német nyelven íródott. Ha idegen nyelvű szerződés jött létre, akkor a szerződés német nyelvű változata alapján kell megkötni, amely jogvita esetén irányadó.

13. Egyéb rendelkezések

1. A TMX Automation GmbH jogosult az általános és egyéb feltételek módosítására. Az Eladó csak alapos okokból, különösen új műszaki fejlesztések, az ítélkezési gyakorlat változása vagy más hasonló okok miatt végezhet ilyen módosításokat. Ha a módosítás jelentősen megzavarja a felek közötti szerződéses egyensúlyt, a módosításra nem kerül sor. Minden változásról tájékoztatjuk a vevőt. A módosítás a szerződés részévé válik, ha a vevő a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat héten belül írásban nem tiltakozik a szerződéses jogviszonyba való beemelés ellen az eladó felé.

2. Ezek a feltételek mindkét félre nézve kötelezőek maradnak, még akkor is, ha egyes kikötések jogilag érvénytelenek. A jogilag érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a TMX Automation GmbH által követett célnak a legközelebb áll.3 A TMX Automation GmbH fizetési, szolgáltatási és szállítási teljesítési helye Alsó-Ausztria.

Érvényes 2022. január 01-től
TMX Automation GmbH
Kegelgasse 18/5
2201 Gerasdorf
Austria